Nainen kävelee reippaasti valkoisen kepin kanssa metsäisellä tiellä, Takana vihreää metsää ja ruohikkoa.

Ter­ve­tu­loa
Poh­jan­maan Nä­kö­vam­mais­ten
verk­ko­si­vuil­le!

Py­rim­me tor­ju­maan nä­kö­vam­man ai­heut­ta­mia hait­ta­vai­ku­tuk­sia yh­teis­kun­nas­sa se­kä edis­tä­mään nä­kö­vam­mais­ten mah­dol­li­suut­ta elää omaeh­tois­ta ja si­säl­tö­ri­kas­ta elä­mää.

Toi­vo­tam­me si­nut läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leek­si mu­kaan toi­min­taan!

 

Ajan­koh­tais­ta